Etiske retningslinjer for bransjen

Etiske retningslinjer for medlemmer av Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) 

Medlemmene av bransjeforeningen OVL (Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund) er leverandører av ortopediske hjelpemidler. Bransjen har som målsetting å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og er opptatt av produktenes sikkerhet og kvalitet for brukere og pasienter.
Medlemmene skal i sin virksomhet overholde norske lover og forskrifter og sørge for at kravene til god forretningsskikk følges. Etiske retningslinjer kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk. En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk.
Brudd på de etiske retningslinjene skal rapporteres først inn til det aktuelle medlemmet og deretter eventuelt til styret i OVL. Medlemmer som bryter de etiske retningslinjene, kan bli ekskludert i hht §2-4 i OVLs vedtekter.